Gazelle, Thomsons Gazelle, Tanzania, Ngorongoro

sep11
Follow me: