Monkey, Vervet Monkey, Tanzania, Ngorongoro

sep11
Follow me: